OTKUP GUMA

Otpadne auto i teretne gume otkupljujemo i od pravnih i od fizičkih lica, uz dobre uslove otkupa. S’obzirom da posedujemo više kamiona za transport otpadnih guma, u zavisnosti od količine, postoji mogućnost da mi transportujemo otpadne gume od Vas do naše fabrike.

Mesto otkupa Vašeg gumenog otpada jeste naša fabrika u Sirigu. Detaljnije informacije o otkupu možete dobiti pozivanjem naših kontakt telefona ili nas kontaktirati putem naše e-mail adrese: +381 21 557 057, e-mail:office@eco-recycling.rs

Sa pravnim licima sklapamo Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, izdajemo i overavamo dokumenta o kretanju otpada i izdajemo potvrdu sa specifikacijom preuzetih količina otpada. Ova dokumentacija u potpunosti zadovoljava sve inspekcijske zahteve.

Informacije za fizička lica:

Sva fizička lica koja postanu naši dobavljači, potrebno je da imaju tekući račun, jer se uplate vrše isključivo na taj način. Prilikom dopreme gume, svako fizičko lice na vagi dobija odvagu i otkupni list, koje su u obavezi svojeručno da potpišu, kao i ugovor o otkupu otpadnih guma.

Informacije za pravna lica:

Na osnovu člana 5 stava 2 Pravilnika o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (Sl.gl.RS 98/2010) potrebno je sklopiti Ugovor sa svim pravnim licima koji će nam dopremati otpadnu gumu. Pravna lica mogu biti vlasnici i proizvođači otpada. Svi vlasnici otpada kod kojih se otpad ne stvara, već ga sakupljaju od drugih pravnih lica, moraju da poseduju dozvolu za sakupljanje neopasnog otpada. Pravna lica mogu da vrše transport neopasnog otpada do težine od 1000kg (Zakon o upravljanju otpadom (Sl.gl.RS 36/09 i 88/10, 14/16)), dok prevoz za sav otpad preko te težine mogu da vrše isključivo pravna lica koja poseduju dozvolu za transport neopasnog otpada. Odvage i prijemnice potpisuje vozač koji dopremi otpad i tom prilikom dostavlja dokument o kretanju otpada, kojim se potvrđuje koje je pravno lice vlasnik predatog otpada (Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje (Sl.gl.RS 114/13)).

Ukoliko dobavljač vrši prevoz, dobavljač ima obavezu istovara gume na placu Eco-Recycling“ doo.

Ukoliko dobavljač angažuje firmu „Eco-Recycling“ doo da preuzme otpadnu gumu na placu kod dobavljača, dobavljač mora da obezbedi nesmetan pristup otpadnoj gumi koju preuzima šleperima sa grajferom.

RECIKLAŽA OTPADNIH GUMA

Postupak je 100% ekološki, tj. nema štetnog uticaja na životnu sredinu. U postupku ovakve reciklaže ne stvara se nikakva dalja otpadna supstanca, sve je upotrebljivo, a izuzetno je važno da nema nikakvih propratnih zagađenja životne sredine- u vazduh, vodu ili zemlju. Upravo reciklažom kroz gumeni granulat koji ulazi u ponovni ciklus upotrebe, čuvaju se prirodni resursi. Rešavanje problema nagomilanih otpadnih guma je ekološka, energetska i ekonomska neophodnost.

GRANULATI

SAOBRAĆAJ

Dodatak asfaltima u izradi puteva- uz prednost: smanjenje puta kočenja i buke, duži upotrebni vek kolovoza uz povećanu otpornost na pojavu pukotina i kolotraga; galanterija za putnu industriju (parking i stubići za signalizaciju, ivičnjaci, pružni prelaz, saobraćajne barijere); automobilski delovi (kočnice, delovi za unutrašnjosti, volan, pregrade)

SPORT,REKREACIJA, ODMOR

Podloge za sportske terene (tenis, atletika, sportski tereni na otvorenom, u dvorani), kao punioc za terene od veštačke trave); dečija igrališta, popločavanje šetališta, bašta, prostora oko bazena,…

GRAĐEVINARSTVO

Obloge za izolaciju krovova, zvyčne barijere u građevinarstvu, vodootporne membrane, porozna bitumenska veziva, gumene cevi…

POLJOPRIVREDA I DOMAĆINSTVO

Proizvodnja podnih gumenih podloga za štale. Izrada raznih gumenih delova za domaćinstvo, zaštite podne obloge, pune gume za kolica i kante za smeće, žardinjere…